Statut

Na podlagi Zakona o društvih( ZDru-1- UPB2, Ur. list RS št.64/2011) je občni zbor dne 21.2.2015 sprejel

S T A T U T

TURISTIČNEGA KULTURNEGA ŠPORTNEGA DRUŠTVA VULKAN

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta statut predstavlja način uresničevanja z ustavo zajamčene svobode občanov, da ustanavljajo društva.

2. člen

Ime društva je “TURISTIČNO KULTURNO ŠPORTNO DRUŠTVO VULKAN”.

Turistično kulturno športno društvo Vulkan (v nadaljnjem besedilu: društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb (v nadaljnjem besedilu: člani), ki je ustanovljeno z namenom in ciljem pospeševati turizem, ter s svojim udejstvovanjem uresničujejo svoje interese na področju kulture in športa.

Društvo je samostojno pri uresničevanju svojih ciljev in dejavnosti, ki so določene s tem statutom, v skladu z ustavo in zakoni.

3. člen

Sedež društva je v Šoštanju. Društvo lahko spremeni sedež. Sklep o spremembi sedeža društva se sprejme na občnem zboru. Le-ta mora o tem obvestiti pristojni organ.

4. člen

Društvo deluje na območju krajevne skupnosti Bele vode v občini Šoštanj. Sodeluje in povezuje se z drugimi društvi oz. združenji (doma in v tujini), na enakem oz. podobnih področjih.

5. člen

Društvo ima svoj pečat. Pečat je okrogle oblike, velikosti 30 milimetrov in ima napis “Turistično kulturno športno društvo Vulkan”. V sredini pečata je emblem, ki ponazarja vulkan.

Odgovornost društva je popolna, torej društvo odgovarja z vsem svojim premoženjem za obveznosti, ki nastanejo iz dejavnosti društva.

6. člen

Zaradi uresničevanja skupnih ciljev se društvo lahko združuje z drugimi društvi v zveze društev, z enako ali podobno vsebino dela.

CILJI IN NALOGE DRUŠTVA

7. člen

Delovanje društva je zasnovano na ustavnih načelih in veljavni zakonodaji.

Na lastno pobudo oz. na pobudo drugih se dogovarja o vseh aktualnih vprašanjih, posebej še o programu dela in drugem.

8. člen

Društvo uresničuje svoje namene in cilje z naslednjimi nalogami na nepridobiten način:

 • s širjenjem in popularizacijo športa (nogomet, košarka, odbojka, namizni tenis, tenis, sankanje, plavanje, vaterpolo, šah, rusko kegljanje, balinanje) za zdravo in ustvarjalno preživljanje prostega časa,

 • s sodelovanjem članov na tekmovanjih in drugih športnih prireditvah, ki jih organizirajo druge organizacije in društva,

 • s povezovanjem in vzdrževanjem stikov z drugimi športnimi organizacijami v Sloveniji,

 • dajanje pobud za razvijanje, oblikovanje in poenotenje turističnih obeležij,

 • organiziranje in sodelovanje pri organizaciji športnih, turističnih, kulturnih, zabavnih in drugih prireditvah in manifestacijah,

 • obveščanjem javnosti o svojem delovanju, ·

 • urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice ( površino in objekte KŠD)

 • športne dejavnosti

 • druge športne dejavnosti,

 • izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,

 • organizira športne prireditve, izlete, pohode in ekskurzije za člane,

 • organizira in izvaja usposabljanje članov in drugih zainteresiranih področje športa

 • koordiniranje dejavnosti, ki so skupnega pomena za razvoj in pospeševanja turizma v kraju samem in Sloveniji

 • s tečaji, predavanji, publikacijami, razstavami, ekskurzijami, izleti in drugimi aktivnostmi skrbi za turistično vzgojo članstva in ostalega prebivalstva, zlasti mladine

 • pri svojih članih razvija razumevanje in smisel za ureditev in olepšanje Belih Vod in tudi širše okolice

 • se zavzema za varstvo naravne in kulturne dediščine, kulturno zgodovinskih spomenikov in se vključuje v akcije za varstvo okolja

 • samostojno ali z drugimi organizacijami se loteva akcij in tekmovanj za lepo in smotrno urejanje kraja

 • organiziranje ali sodelovanje pri organizaciji turističnih, kulturnih, zabavnih, etnoloških, družabnih in drugih prireditvah in manifestacijah, ki neposredno ali posredno povečujejo turistični promet ali pa so namenjena dobremu počutju članov in krajanov ter obiskovalcev

 • spremlja in proučuje vprašanja turizma in njegovega razvoja ter predlaga krajevnim skupnostim, občinskemu svetu in drugim organizacijam ustrezne ukrepe za razvoj in izboljševanje turizma

 • spodbuja zanimanje za podeželski turizem in odpiranje novih turističnih kmetij, prenočišč, kampov

 • pospešuje, sodeluje, organizira in upravlja turistično informativno dejavnost in promovira Bele Vode in širše območje v Sloveniji in v tujini

 • se zavzema za vključevanje zasebnih turističnih sob v turistično ponudbo ter za izboljšanje kvalitete in opremljenosti prenočitvenih zmogljivosti

 • se zavzema za označitev, raziskovanje ter obnovitev kulturno-zgodovinskih in naravnih znamenitosti v Belih Vodah.

Društvo lahko neposredno opravlja pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon in so povezane z nameni in nalogami društva ter v obsegu, potrebnem za njihovo doseganje. Tako društvo uresničuje svoje namene in cilje z naslednjimi pridobitnimi dejavnostmi:

Društvo lahko opravlja naslednje pridobitne dejavnosti:

 • Dodelava tekstilij (šifra ravni 5, kategorija C 13.300)

 • Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov (šifra ravni 5, kategorija G 46.190)

 • Začasni gostinski obrati (šifra ravni 5, kategorija I 56.104)

 • Priložnostna priprava in dostava jedi (šifra ravni 5, kategorija I 56.210)

 • Druga oskrba z jedmi (šifra ravni 5, kategorija I 56.290)

 • Strežba pijač (šifra ravni 5, kategorija I 56.300)

 • Drugo založništvo  (šifra ravni 5, kategorija J 58.190)

 • Drugo informiranje (šifra ravni 5, kategorija J 63.990)

 • Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin (šifra ravni 5, kategorija L 68.200)

 • Dajanje športne opreme v najem in zakup (šifra ravni 5, kategorija N 77.210)

 • Organiziranje razstav, sejmov, srečanj (šifra ravni 5, kategorija N 82.300)

 • Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije (šifra ravni 5, kategorija P 85.510)

 • Pomožne dejavnosti za izobraževanje (šifra ravni 5, kategorija P 85.600)

 • Umetniško uprizarjanje (šifra ravni 5, kategorija R 90.010)

 • Obratovanje objektov za kulturne prireditve (šifra ravni 5, kategorija R 90.040)

 • Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah (šifra ravni 5, kategorija R 92.002)

 • Dejavnost športnih klubov (šifra ravni 5, kategorija R 93.120)

 • Druge športne dejavnosti (šifra ravni 5, kategorija R 93.190)

 • Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas (šifra ravni 5, kategorija R 93.299)

Pridobitna dejavnost društva ni njegova izključna dejavnost.

9. člen

Delo društva je javno.

Društvo obvešča o svojem delu člane in širšo javnost preko sredstev javnega obveščanja in s pisnimi informacijami.

Društvo obvešča svoje člane:

 • z izdajo pisnih informacij;
 • s tem, da so zapisniki vseh organov društva dostopni na vpogled vsem članom društva;
 • spletna stran društva;

Društvo javnost obvešča:

 • tako, da so seje organov javne in so jih lahko udeležijo novinarji ali druge osebe, ki to želijo;
 • preko drugih sredstev javnega obveščanja;
 • spletna stran društva;

Za dajanje informacij sta zadolžena predsednik in namestnik, in sicer ustno; posebne pisne informacije pa daje izvršni odbor.